Home      About us
 
Велика Андонова 

Velika Andonova


Димитър Кулянин

Dimitar Kulyanin 

 
Нашият тим гради своята дейност върху основата на личния морал на всеки от членовете ѝ и на принципа за точно спазване на закона и правилата на адвокатската етика, професионален подход при защита интересите на клиентите, стриктно спазване на адвокатска тайна, колегиалност и гъвкави форми на заплащане на извършената правна работа.

Our team builds its business on the basis of personal morality of each of its members and of the principle of strict observance of the law and rules of lawyer ethics, professional approach to protecting the interests of customers, strict compliance with the lawyer secret, collegiality and flexible payment of the performed legal work.

Нашия Екип    Our Team
Адвокат ВЕЛИКА АНДОНОВА е завършила Исторически и Юридически Факултет при Софийски Университет „ Св.Климент Охридски”, работила като Съдия И. в Софийски Районен Съд, вписана като адвокат в Софийска Адвокатска Колегия от 1990 г. Специализирала е и практикува Международно Наказателно Право и Международно Частно право в страните от Европейския Съюз, Северна и Латинска Америка, Югоизточна Азия. В партньорство с водещи адвокатски кантори в Белгия, Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Холандия, Швеция и Норвегия. Член на Асоциацията по международно право - Национален клон на асоциацията по международно право Лондон от 2002г., а от 2003г. е международен наблюдател за честни избори към Бюрото за демократичен институт и правата на човека към ОССЕ
Ползва английски , немски, италиански и руски
Lawyer VELIKA ANDONOVA graduated Historical and Faculty of Law at Sofia University "St. Kliment Ohridski", he worked as judge at the Sofia District Court, entered as a lawyer in Sofia Bar Association since 1990 and has specialized and practices International Criminal Law and International Private Law in the European Union, North and Latin America, Southeast Asia. In partnership with leading law firms in Belgium, Austria, Germany, Switzerland, Italy, the Netherlands, Sweden and Norway. Member of the International Law Association - National Branch of the International Law Association of London 2002. Rather than 2003. It is an international observer for fair elections to the Bureau of Democratic Institute and Human Rights of the OSCE.

Uses English, German, Italian and Russian

ДИМИТЪР КУЛЯНИН e завършил Департамент по право в Нов Български Университет. Mагистър по право. Консултант по правни въпроси в кантората а преди това от 2000г. адвокатски сътрудник. 

Ползва руски и немски

DIMITAR KULYANIN graduated Department of Law with New Bulgarian University. MA in Law. Consultant on Legal Affairs in the office and before that in 2000. Associate lawyer. 

Uses Russian and German

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ e завършил Департамент по право в Нов Български Университет. Mагистър по право. Консултант по правни въпроси в кантората а преди това от 2000г. адвокатски сътрудник. 

Ползва английски

ALEXANDER ALEKSIEV graduated Department of Law with New Bulgarian University. MA in Law. Consultant on Legal Affairs in the office and before that in 2000. Associate lawyer. 

Uses English 


Александър Алексиев

Alexander Aleksiev
Е