Home      Services


 
 • Консултации в областта на гражданското и търговското право и процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност. 
 • Консултации в областта но наказателното право, процес и процесуално представителство по наказателни дела на всички стадии по производството. 
 • Консултации по международно наказателно право, партньорство с водещи адв. кантори в ЕС и извън него и съответното им процесуално представителство във всички стадии на производството. 
 • Консултации в областта на административното и данъчното право и процесуално представителство по административни и данъчни дела. 
 • Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския ретистър. Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки Подготовка на договори. 
 • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право. 
 • Консултации по международно частно право, партньорство с водещи адв. кантори в ЕС и изън него и съответното им процесуално представителство във всички стадии на производството. 
 • Кантората предоставя абонаментно правно обслужване.
 • Consultation in the field of civil and commercial law and litigation in civil and commercial matters and bankruptcy. 
 • Consultation in the field but criminal law and procedure and representation in criminal cases at all stages of production.
 • Consultations on international criminal law, partnership with leading lawyers. firms in the EU and izan it and their respective legal representation at all stages of production. 
 • Consultation in the field of administrative and tax law and litigation in administrative and fiscal matters. 
 • Litigation before the CPC, the Patent Office and Commercial retistar. Participation in negotiations on civil and commercial transactions Preparation of contracts. 
 • Preparation of documents and papers in the field of company law.
 • Consultations on Private International Law Partnership with leading lawyers. firms in the EU and izan it and their respective legal representation at all stages of production. 
 • The office provides subscription legal services.